Maantieteen opetussuunnitelma

Yleiset tavoitteet ja arviointi

Maan­tie­tees­sä tar­kas­tel­laan elot­to­man ja elol­li­sen luon­non sekä ih­mi­sen luo­mien jär­jes­tel­mien ra­ken­net­ta ja toi­min­taa. Maan­tie­teen ope­tuk­sen tu­lee oh­ja­ta opis­ke­li­jaa tie­dos­ta­maan luon­non ja ih­mis­toi­min­nan vuo­ro­vai­ku­tus­suh­tei­ta sekä tar­kas­te­le­maan maa­il­maa muut­tu­va­na ja kult­tuu­ri­ses­ti moni­muo­toi­se­na elin­ym­pä­ris­tö­nä. Maan­tie­teen ope­tuk­ses­sa in­teg­roi­tu­vat luon­non­tie­teel­li­set ja yh­teis­kun­ta­tie­teel­li­set ai­heet. Ope­tuk­sen ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja saa val­miuk­sia ym­pä­ris­tö­ky­sy­mys­ten alu­eel­li­seen jä­sen­tä­mi­seen ja kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen mu­kais­ten rat­kai­su­jen et­si­mi­seen.

Lu­ki­on maan­tie­teen ope­tuk­sen tu­lee aut­taa opis­ke­li­jaa ym­mär­tä­mään maa­il­man­laa­jui­sia, alu­eel­li­sia ja pai­kal­li­sia il­mi­öi­tä ja on­gel­mia sekä nii­den rat­kai­su­mah­dol­li­suuk­sia.

Ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja op­pii maan­tie­teel­li­sen tie­don avul­la ha­vait­se­maan muut­tu­vaan maa­il­maan vai­kut­ta­via te­ki­jöi­tä, muo­dos­ta­maan pe­rus­tel­tu­ja mie­li­pi­tei­tä, ot­ta­maan kan­taa lähi­a­lu­eil­la ja koko maa­il­mas­sa ta­pah­tu­viin muu­tok­siin sekä toi­mi­maan ak­tii­vi­ses­ti luon­non ja ih­mi­sen hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si.

Opetuksen tavoitteet

Maan­tie­teen ope­tuk­sen ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Arviointi

Maan­tie­tees­sä ar­vi­oi­daan maan­tie­teel­li­sen ajat­te­lun ke­hit­ty­mis­tä tie­to­jen ja tai­to­jen suh­teen. Ar­vi­oin­nin koh­tei­na ovat pe­rus­kä­sit­tei­den hal­lin­ta, val­mius pe­rus­tel­la maan­tie­teel­li­siä väit­tä­miä ja kan­nan­ot­to­ja sekä tai­to ha­vai­ta alu­eel­li­sia riip­pu­vuuk­sia. Ar­vi­oin­nis­sa ote­taan huo­mi­oon myös tai­to tul­ki­ta ja ar­vi­oi­da maan­tie­teel­lis­tä tie­to­ai­nes­ta sekä so­vel­taa maan­tie­teel­lis­tä tie­toa eri ti­lan­teis­sa. Ar­vi­oi­ta­via tai­to­ja ovat maan­tie­teel­li­sen tie­don ana­ly­soin­ti-, kä­sit­te­ly- ja esit­tä­mis­tai­dot ku­ten kar­tan tul­kin­ta­tai­to ja muut graa­fi­set tai­dot sekä opis­ke­li­jan yh­teis­työ­tai­dot.

Mul­ti­me­di­a­luo­kas­sa net­ti­teh­tä­vien pa­ris­sa; 21.3.2012; Aar­ne Hag­man

Maan­tie­deKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia 3.1.2013