Luvallisia kuvia netistä

Mistä löydät kuvia vaikkapa tutkielmaan?

Netti – kuvienkin aarreaitta

Net­ti on myös kai­ken­lais­ten ku­vien aar­re­kam­mio. Siel­tä löy­tyy ku­via sekä ope­tus- että opis­ke­lu­käyt­töön vaik­ka­pa tut­kiel­miin tai net­tiin lai­tet­ta­viin tuo­tok­siin.

Ku­vien et­si­mi­nen vaik­ka­pa googlaamalla on help­poa, mut­ta nii­den käy­tös­sä tu­le­vat­kin sit­ten vas­taan te­ki­jän­oi­keus­sää­dök­set. Pe­rus­peri­aate on se, ett­ei ne­tis­tä löy­ty­viä ku­via saa käyt­tää oman tuo­tok­sen/te­ok­sen osa­na il­man esim. valo­ku­van ot­ta­jan tai piir­rok­sen te­ki­jä eli sen te­ki­jän­oi­keuk­sien halitijan lu­paa.

Ku­via voit lin­kit­tää net­ti­si­vul­le, mut­ta nii­den pi­tää tuol­loin avau­tua pelk­ki­nä link­kei­nä ja täl­löin omaan se­lain­ik­ku­naan niin, että ko. osoi­te eli ku­van läh­de nä­kyy. Lu­vat­to­man ku­van upot­ta­mi­nen si­vul­le ei siis ole sal­lit­tua – Ei edes sil­loin, kun läh­de on mai­nit­tu ku­van yh­tey­des­sä.

Sil­loin, jos ku­van te­ki­jä­oi­keuk­sien hal­ti­ja on il­moit­ta­nut esim. Creative Commons li­sens­sil­lä, että ko. ku­vaa voi va­paas­ti jatkokäyttää, ei syn­ny on­gel­maa. Tä­hän on ne­tis­sä myös et­si­mis­työ­kalu: Link­ki sii­hen. Löy­ty­nees­tä ku­vas­ta on syy­tä vie­lä kat­soa, min­kä­lai­seen edel­leen käy­tön sal­li­va CC- li­sens­si on ky­sees­sä.

Aina on il­moi­tet­ta­va ku­van te­ki­jä/ot­ta­ja ja läh­de, mis­tä se on saa­tu. Ku­van lu­val­li­nen jat­ko­käyt­tö voi olla niin­kin va­paa­ta, että ku­vaa voi jopa ko­pi­oi­da ja muo­ka­ta. Täs­sä ta­pauk­ses­sa ku­van voi tal­len­taa omal­le ko­neel­le, muo­ka­ta ja tuo­da siel­tä sit­ten net­ti­si­vul­le tai muu­hun tuo­tok­seen. Huo­mi­oi, että sil­loin­kin ku­van ot­ta­ja/te­ki­jä eli sen te­ki­jän­oi­keu­den hal­ti­ja sekä ku­van läh­de pi­tää aina mai­ni­ta eli ne pi­tää ot­taa tal­teen sii­nä vai­hees­sa, kun ku­vaa ai­koo käyt­tää. Li­sens­si voi ra­joit­taa ku­van käyt­töä niin, että vain alku­pe­räis­tä ku­vaa saa käyt­tää muut­ta­mat­to­ma­na. Täl­löin tu­lee ky­see­seen ku­van lin­kit­tä­mi­nen net­ti­si­vul­le.

Ku­vien et­si­mi­nen mm. Goog­len tai Flickrin kuva­haul­la on help­poa ja nii­tä löy­tyy var­sin pal­jon. Täs­sä opas­teet nii­hin Goog­len do­ku­ment­tei­na:

Tie­ten­kään mi­tään te­ki­jän­oi­keus­pul­maa ei syn­ny, jos käyt­tää omia ku­via. Täl­löin on otet­ta­va huo­mi­oon asi­an toi­nen puo­li: Mitä, ketä ja mis­sä saa ku­va­ta, jos ku­via on tar­koi­tus lait­taa jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le (kts 10 oh­jet­ta ym­pä­ris­tö­ään ku­vaa­val­le). Tä­hän­kin on ole­mas­sa vi­ral­li­set sää­dök­set, mut­ta maa­lais­jär­jen mu­kai­set hy­vät ta­vat­kin ovat ihan käypänen ohje­nuo­ra!

On ole­mas­sa kuva­pal­ve­lu­ja/-pank­ke­ja, jois­sa alun­pe­rin on mää­ri­tel­ty, että niis­sä ole­vat ku­vat ovat va­paas­ti käy­tet­tä­vis­sä.

Linkkejä tekijänoikeuksiin ja kuvien käyttämiseen
Kuvapankkeja:

Strenen Giannini; http://www.flickr.com/photos/steren/2732488224/; Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Maan­tie­deKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia 3.1.2013