Maisema-analyysi

Tärkeä maantieteellinen taito

Millä kursseilla tätä opiskellaan?

Opetussuunitelmiin  sekä ge1- että ge2- kurs­sil­la si­säl­tyy mai­se­ma-ana­lyy­si. Alue­tut­ki­mus­kurs­sil­la (ge4) se on luon­te­va osa kurs­sia, kun opis­kel­laan kar­to­gra­fi­aa, tut­ki­taan ilma- ja sa­tel­liit­ti­ku­via ja teh­dään omaa alue­tut­ki­mus­ta. Suo­men maan­tie­teen kurs­sil­la (ge7) on enem­män ai­kaa pa­neu­tua eten­kin kart­to­jen tul­kin­taan mm. jää­kau­del­la syn­ty­nei­tä pin­nan­muo­to­ja tut­kien.

Mai­se­maa voi­daan siis ana­ly­soi­da kar­tal­ta, mai­se­man valo­ku­vas­ta, ilma­ku­vas­ta tai sa­tel­liit­ti­ku­vas­ta.

Tie­to- ja vies­tin­tä­tek­niik­ka tar­jo­aa uu­sia mah­dol­li­suuk­sia mai­se­mien tar­kas­te­luun: Goog­le Mapsilla ja sen ”Street View”- toi­min­nol­la ja Goog­le Earthilla saa nä­ky­viin hy­viä mai­se­mia tut­kit­ta­vak­si. Maan­mit­taus­lai­tok­sen kart­to­ja on nyt va­paas­ti kat­sel­ta­vis­sa ne­tis­sä ja sen Kart­ta­paik­kaan voi teh­dä lin­kit ha­lut­tuun koh­taan (Link­ki opas­tus­vi­de­oon). Ne­tis­sä on myös kuva­pal­ve­lu­ja, jois­sa nä­kyy myös ku­van otto­paik­ka kar­tal­la.

Edel­lä lu­e­tel­tu­ja so­vel­luk­sia voi myös yh­dis­tää niin, että sa­maa mai­se­maa voi ne­tis­sä tar­kas­tel­la ku­va­na, kart­ta­na ja Goog­len katu­nä­ky­mä­nä.  Myös EveryTrail– so­vel­lus käy mai­ni­os­ti tä­hän tar­koi­tuk­seen.

Esimerkkejä maisemista analyysiä varten: Harjoittele!

Näis­sä ole­vat ku­vat ovat Aar­ne Hag­ma­nin ot­ta­mia ja ovat Flickr- tai Panoramio- kuva­pal­ve­luis­sa tai EveryTrail-ret­kis­sä.

Luon­non­mai­se­mia

Kult­tuu­ri­mai­se­mia

Li­sää mai­se­mia löy­tyy Akeopen por­taa­lis­ta

Nil­siä; Sän­ki­mäki 7.10.2012; Kuva Aar­ne Hag­man; Kart­ta: Kan­sa­lai­sen kart­ta­paik­ka

Alan­ko­maat; Delft 22.6.2010 Aar­ne Hag­man

Maan­tie­deKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia 3.1.2013