Kurssien valintapolkuja

Opastusta valintoihin

Va­lin­nat riip­pu­vat omas­ta opis­ke­lu­aika­tau­lus­ta sekä kiin­nos­tuk­ses­ta maan­tie­tee­seen. Va­lin­ta­pol­ku­ja mää­rit­tää myös se, mi­ten eri kurs­se­ja on kou­lus­sa va­lit­tu eli to­teu­tu­vat­ko ne. Luon­nol­li­ses­ti myös kurs­sien si­joit­tu­mi­nen kurs­si­tar­jot­ti­meen voi olla rat­kai­se­va seik­ka.

Maantiede kiinnostaa ja haluat opiskella maantiedettä mahdollisimman kattavasti, tällöin…
Jos suoritat reaalin 3. vuoden syksyllä:
Tällöin todennäköinen valintapolku on tällainen:
 Jos suoritat maantieteen reaalin jo 2. vuoden keväällä sekä haluat mukaan myös koulukohtaisia kursseja:
Jos opiskelet vain pakolliset ja syventävät kurssit ja suoritat reaalin 3. vuoden keväällä:
Kurssien itsenäinen suorittaminen

Esi­merk­ki mah­dol­li­ses­ta va­lin­ta­po­lus­ta

Maan­tie­deKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia 3.1.2013