Pääkirjoitus

Julkaisun sisällöstä ja Klassikan maantieteestä

Aluk­si kat­saus maan­tie­tee­seen ja tä­män jul­kai­sun si­säl­töön.

Maantiede etsii vastauksia kysymyksiin:
Maantiede tutkii luonnon ja ihmisen toimintaa, vuorovaikutusta ja näiden muutoksia.
Maantieteen opiskelu tajoaa:

Tämä jul­kai­su pyr­kii kat­ta­vas­ti vas­taa­maan edel­lä ole­viin ky­sy­myk­siin en­sin­nä­kin niin, että tääl­lä on maan­tie­teen vi­ral­li­nen ope­tus­suun­ni­tel­ma.  Sii­tä löy­dät opis­ke­lun ylei­set ta­voit­teet ja ar­vi­oin­nin pe­rus­teet. Kun­kin kurs­sin ope­tus­suun­ni­tel­ma on oma­na ar­tik­ke­li­naan. Seu­raa­vak­si on esi­tel­ty kurs­sien si­säl­tö­jä ja kes­ki­näi­siä suh­tei­ta . Sen jäl­keen löy­dät opas­tus­ta kurs­si­va­lin­toi­hin.

Tääl­tä pääseet myös ka­pu­a­maan pit­kin tie­don pui­ta poi­mi­maan ”hel­miä”, opis­ke­lua ha­vain­nol­lis­ta­vaa ai­neis­toa ne­tis­tä (PearlTree). Sa­moi­hin ma­te­ri­aa­lei­hin pää­set myös klik­kai­le­mal­la eri kurs­sien ”tii­liä” (Symbaloo).

Oma­na ar­tik­ke­li­naan on joh­dat­te­lua mai­se­ma- ana­lyy­siin ja opas­tus­ta sii­hen, mi­ten saat ne­tis­tä käyt­töö­si lu­val­li­sia ku­via. Näis­tä tie­dois­ta ja tai­dois­ta voi olla hyö­tyä myös mui­den ai­nei­den kurs­seil­la.

Sa­man­moi­sia, maan­tie­teen opis­ke­luun yleen­sä liit­ty­viä jut­tu­ja – toi­vot­ta­vas­ti myös opis­ke­li­joi­den tuot­ta­ma­na –  saat­taa tän­ne il­maan­tua myö­hem­min li­sää.

Lä­hin­nä Suo­men luon­non­maan­tie­tee­seen pää­set tu­tus­tu­maan tääl­lä kuva- ja vi­de­o­ar­tik­ke­leis­sa.

Päivityksiä:
Tulossa:

Leh­teä te­ke­vät ja ope­tus­ta an­ta­vat:

Kuo­pi­on klas­sil­li­sen lu­ki­on leh­to­rit Aar­ne Hag­man ja Mar­ja Tihtarinen-Ul­ma­nen

Kan­nen kuva: Jo­han­nes Ver­mee­rin maa­laus: ”Maan­tie­tei­li­jä”n 1668; [Public domain], via Wikimedia Commons;http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AJohannes_Ver­meer_-_The_Geographer_-_WGA24687.jpg

Maan­tie­deKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia 3.1.2013