GE8 Paikkatietojärjestelmät

Opetussuunnitelma - Soveltava kurssi

Tavoitteet

Kurs­sin ta­voit­tee­na on pe­reh­tyä var­sin pe­rus­teel­li­ses­ti paik­ka­tie­to­jär­jes­tel­miin (GIS) ja nii­den so­vel­luk­siin sekä opis­kel­la kou­lun paik­ka­tie­to-oh­jel­man käyt­tö myös niin, että sitä voi hyö­dyn­tää mui­den­kin ai­nei­den kurs­seil­la

Keskeiset sisällöt ja suoritustapa

ArcGis-oh­jel­man op­paas­ta

Maan­tie­deKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia 3.1.2013