GE2 Yhteinen maailma

Opetussuunnitelma - Pakollinen kurssi

Tavoitteet

Kurs­sin ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Keskeiset sisällöt

Kult­tuu­ri­maan­tie­teen ole­mus ja teh­tä­vät

Vä­es­tö ja asu­tus

Luon­non­va­rat

Alku­tuo­tan­to ja ym­pä­ris­tö

Te­ol­li­suus ja ener­gia

Liik­ku­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus

Ih­mis­toi­min­nan alu­eel­li­nen ra­ken­ne

Ke­hi­tyk­sen oh­jai­lu ja kes­tä­vä ke­hi­tys

Kuo­pi­o­ta Rönön ta­kaa; Aar­ne Hag­man 7.7.2011;Link­ki Kart­ta­paik­kaan

http://pixabay.com/en/hands-protection-protect-globe-65341/Public domain image (CC0) 

Maan­tie­deKurs­sit ja ma­te­ri­aa­lia 3.1.2013